Eduskuntavaalit 2019

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut!

Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on taata kestävä rahoitusmalli sosiaali- ja terveyspalveluille sekä asettaa toimivat palvelut etusijalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset saavat tasa-arvoista ja -laatuista palvelua Sallasta Raisioon. Nopea hoitoonpääsy on avainsana ihmisten hyvinvoinnille ja valtion taloudelle, eikä sitä ratkaise yksityiset toimijat, vaan meidän tulee palkata 1000 uutta lääkäriä Suomeen ja takaamme viikossa lääkärille pääsyn kaikille ihmisille.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa ihminen saa palvelut, ilman että meidän tarvitsee juosta paikasta toiseen ja aina kertoa samat asiat uudelleen asiantuntijoille. Perusterveydenhuollossa tiedetään, mitä erikoissairaanhoidossa on tehty ja päinvastoin, koska järjestelmät ovat yhteneväiset ja hoitoketju on saumaton. Terveyskeskusmaksut eivät rasita enää kansalaisia ensi vaalikauden jälkeen – tulevaisuudessa hoitoon hakeutuminen ei jää yhdelläkään ihmisellä rahasta kiinni.

Säädetään yhteinen maksukatto lääkkeille, terveyspalveluille ja Kela-kyydeille.

Säädetään yhteinen maksukatto lääkkeille, terveyspalveluille ja Kela-kyydeille. Taataan mielenterveyspalveluiden ja erityisosaajien riittävä koulutus ja resurssit koko Suomessa. Meidän tulee ottaa käyttöön myös terapiatakuu, jossa hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen psykoterapiahoidon tai muun psykososiaalisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä.

Tarvitsemme sitovia mitoituksia sote-palveluihin, niistä on säädettävä lailla ensi vaalikaudella. Lastensuojeluun täytyy saada asiakasmitoitus, jossa yhdellä sosiaalityöntekijällä on maksimissaan 30 lasta ja tähän on valtionosuuksilla osoitettava määrärahat, mikäli kunta ei suoriudu velvotteistaan. Toisekseen meidän pitää palkata vanhuspalveluihin lisää hoitajia ja säätää sitova hoitajamitoitus lakiin, joka minimissään on 0,7.

Lapin asemaa puolen Suomen maakuntana ei tule unohtaa – palvelumme tulee turvata myös tulevaisuudessa! Lappilaisten poliitikkojen pitää sanoa palvelujen ulkoistuksille ei kiitos yhdessä ja tiedostaa, että julkiset palvelumme ovat laadultaan ja kustannustehokkuudeltaan maailman parhaimmistoa!

#KoulutustaPRKL ja opiskelijalle sosiaaliturvaa

Tehdään koulutuksen kunnianpalautus ja perutaan koulutusleikkaukset! Korkeakoulujen perusrahoitusta on lisättävä ja kilpailullisen rahoituksen määrää laskettava. Meidän on sidottava lisäksi korkeakoulutuksen rahoitus indeksiin, jotta koulutuksen järjestämisestä ja tulevaisuuden suunnittelusta tulee pitkäjänteistä.

Sipilän hallitus on leikannut erittäin raakasti meidän opiskelijoiden opintotukea ja siirtänyt sen lainapainotteiseksi.

Ammatillisen opetuksen reformi on ollut erittäin huono uudistus – meidän tulee palauttaa opetus takaisin ammatillisiin oppilaitoksiin ja lisätä opetushenkilökunnan määrää. Opetusta tulee olla saatavilla laajalti koko Suomessa ja erityisesti Lapissa se palvelee paikallista tarvetta entistä paremmin.

Lukioissa valtionosuudet ovat laskeneet, joka on lisännyt rajusti kuntien vastuuta koulutuksen rahoittamisesta. Nyt raja on tullut kunnissa vastaan ja kursseja on määrärahojen vähetessä lakkautettu. Näin ei voi jatkua – valtionosuusjärjestelmä tulee uudistaa, jotta lukiokoulutus voidaan järjestää tasa-arvoisesti ympäri Suomea. Toisen asteen opiskelu tulee olla maksutonta – #maksuton2aste toteutettava seuraavalla hallituskaudella!

Sipilän hallitus on leikannut erittäin raakasti meidän opiskelijoiden opintotukea ja siirtänyt sen lainapainotteiseksi. Ei ole millään mittarilla oikein, että opiskelijoiden harteille on siirretty miljarditolkulla valtion sosiaaliturvamenoja! Näin ei voi jatkua, siksi ensi vaalikaudella siirrämme opiskelijan sosiaaliturvan sosiaali- ja terveysministeriön alle ja lopetamme lainapainotteisuuden. Meidän pitää tehdä 100 euron tasokorotus opintorahaan ja sitoa se indeksiin, joka ei ole jäädytetty!

Meidän tulee palauttaa tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen kaikille lapsille ja ulottaa velvoittavan maksuttoman esiopetuksen viisivuotiaisiin lapsiin. Oppivelvollisuusikää tulee jatkaa aina 18-vuoteen asti, jolla taataan jokaiselle peruskoulun jälkeistä koulutusta.

Sosiaaliturvauudistus alkaa poistamalla aktiivimallit ja leikkaukset

Ihmisen elämänsiirtymissä on tilanteita, jolloin omasta toimeentulosta on hankala huolehtia. Meidän ei tulisi rankaista tällaisista tilanteista, vaan huolehtia, että sosiaaliturva on oikea-aikaista ja helposti saatavilla, kun omat voimavarat eivät siitä riitä huolehtimaan. Tähän vastaa kaikille taattava perustulo, joka verotetaan pois, kun tulot kasvavat.

Perustulo vastaa myös nykyaikaisen työelämän asettamiin haasteisiin, jossa tulonlähteet ovat pirstaloituneet moneen eri lähteeseen, niin ettei elämän tarvitse olla jatkuvaa byrokratiaa. Erityisesti tämä palvelee osa-aikatyössä olevia,  pienyrittäjiä, kulttuurinväkeä ja muita itsensätyöllistäjiä.

Meidän pitää poistaa aktiivimallin sanktiot ja karenssit, jotka rankaisevat ihmisiä talousjärjestelmän rakenteista. Meidän tulee poistaa eläkeläisköyhyyttä nostamalla takuu- ja kansaneläkkeiden tasoa välittömästi sekä poistaa asiakasmaksuja.

Oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa

Meidän tulee säätää ensi vaalikaudella uusi perhevapaamalli, joka pohjautuu tasa-arvoon ja toisaalta perheiden autonomian vahvistamiseen. Vasemmistoliiton 6+6+6 mallissa perheen molemmat vanhemmat saa viettää lapsen kanssa kiintiöidyt vanhempaanvapaat, jotka ovat 6 kuukautta per vanhempi. Viimeisen kuusi kuukautta perheet saavat jakaa kuten itse parhaakseen näkevät.

Tulevaisuuden Suomessa meidän tulee saattaa kaikki tulot samalle viivalle, samaan progressiiviseen taulukkoon. Tämä tarkoittaisi, että suuret pääomat menisivät vahvemmin verolle ja pienissä tuloissa verot laskisivat. Meidän tulisi poistaa myös verokikkailun mahdollistavat porsaanreiät, joka vähentäisi turhia tulonsiirtoja hyväosaisille. Lisäksi meidän tulee korottaa yhteisöveroa – tämä tuo verotuloja, mutta myös kannustaa yhtiöitä investoimaan vahvemmin.

Meidän tulee säätää uusi Translaki! Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, vaan ne kuuluvat kaikille. Suomen valtio on edelleen 2000-luvulla taantumuksellinen, mitä tulee ihmisten tunnustettuihin oikeuksiin –vähemmistöjen syrjiminen  tulee loppua välittömästi!

Hyvinvoiva Lappi!

Meidän tulee ottaa huomioon politiikassa Lapin ja lappilaisen elämän monimuotoisuus sekä ihmisten moninaiset tarpeet kotiseudullaan. Nykyisen hallituksen aluepolitiikka on ollut lappivastaista – ensi vaalikaudella tähän tulee tulla muutos!

Suomi on siirtomaa-asteella, mitä tulee kaivosteollisuuden verotukseen. Meidän pitää ottaa käyttöön Suomessa kaivosvero, sillä malmien rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle. Meidän tulee lopettaa suojelualueiden malmitutkimukset ja yksiselitteisesti kieltää toiminta jatkossakin, puhumattakaan, että suojelualueille saisi avata uusia kaivoksia. Lisäksi meidän pitää perustaa varmuusrahasto, jossa kaivosten tulee yksiselitteisesti rahastoida riittävästi varoja tulevaisuutta varten, mikäli kaivostoiminta loppuu konkurssiin tai ajetaan alas, ettei ympäristön pilaamisesta ja entisöimisestä aiheutuneet kustannukset jää veronmaksajien harteille. Jatkossa tulee entistä paremmin huomioida paikallisten ja kulttuuri, kun kaivoksia suunnitellaan.

Meidän pitää turvata tulevaisuuden investoinnit Lappiin parantamalla alueen infraa vähentämällä teiden korjausvelkaa, saattamalla Kemin Ajoksen syväväyläys loppuun ja panostamalla raideliikenteeseen. Tarvitsemme Kemi-Kolari radan sähköistyksen ja ratamuutoksia, joilla saadaan raideliikenne toimimaan Suomen ja Ruotsin Haaparannan välillä. Lisäksi tulevaisuutta olisi panostaa pohjoisen ja etelän yhdistävään luotijunayhteyteen, joka olisi ilmastoteko. Luotijunaa pystyisimme rahoittamaan lentoverolla sekä perustamalla uuden yhteisyrityksen, jossa omistajina voisi olla myös kuntia sekä yrityksiä. Lisäksi yhteys laajentaisi lappilaisten työssäkäynti aluetta huomattavasti, joka olisi aluetalouden kannalta positiivinen asia.

Jäämeren rata tulee haudata lopullisesti! Ratahanke ei ole ensinnäkään taloudellisesti kannattava ja se polkisi saamelaisten oikeuksia kulttuuriinsa. Ratahanke toteutuessaan uhkaa ilmastoa, kun se tarkoittaisi Pohjoisella Jäämerellä lisääntyvää rahtialusliikennettä tai esimerkiksi kasvattaisi potentiaalia tehdä öljynporauksia.

Meidän tulee kirjata metsähallituslakiin saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja ratifioida vihdoin ILO169-sopimus. Hallituksen politiikka on ollut valitettavan kolonialistista ja seuraavan hallituksen tuleekin asettaa ihmisoikeudet etusijalle!

Lappi on ollut häviäjä, mitä tulee valtion ja kuntien tarjoamiin palveluihin. Monelta on viety postit, koulut, poliisit ja uhkana on hävitä myös sote-palvelut. Ensi vaalikaudella meidän pitää palauttaa poliisit Lappiin, taata postin kulku ja antaa tukea kunnille kyläkoulujen palauttamiseksi maakuntaan.

Ilmasto ei odota – tekoja tarvitaan tulevaisuuden puolesta nyt!

Suomi on siirtomaa-asteella, mitä tulee kaivosteollisuuden verotukseen. Meidän pitää ottaa käyttöön Suomessa kaivosvero, sillä malmien rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle. Meidän tulee lopettaa suojelualueiden malmitutkimukset ja yksiselitteisesti kieltää toiminta jatkossakin, puhumattakaan, että suojelualueille saisi avata uusia kaivoksia. Lisäksi meidän pitää perustaa varmuusrahasto, jossa kaivosten tulee yksiselitteisesti rahastoida riittävästi varoja tulevaisuutta varten, mikäli kaivostoiminta loppuu konkurssiin tai ajetaan alas, ettei ympäristön pilaamisesta ja entisöimisestä aiheutuneet kustannukset jää veronmaksajien harteille. Lisäksi jatkossa tulee entistä paremmin huomioida paikallisten ja kulttuuri, kun kaivoksia suunnitellaan.

Olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Sen vuoksi kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa tulee huomioida ja arvioida ympäristövaikutukset perustuen tieteelliseen tietoon. Tulevaisuus ei ole vain tuolla jossain, vaan se on nyt ja sen vuoksi tarvitaan huolenpitoa heti! Sen vuoksi meidän tulee välittömästi säätää lait voimaan, joka kieltää – toisin kuin Sipilän hallituksen säätämä laki – kivihiilen 2025. Lisäksi meidän pitää alkaa ajamaan turpeen polttoa alas, joka toteutetaan verotuksella ja päästökaupan avulla niin, että se loppuu ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Meidän tulee lanseerata lentovero, jonka tuotot käytetään raideliikenteen kehittämiseen. On tärkeätä, että valtio tukee kotitalouksia energiaremontissa, kun taloudet siirtyvät saastuttavista energiamuodoista vähäpäästöisiin. Rahat tähän saadaan lopettamalla esimerkiksi päästöjä tuottavien Itämeren laivaliikenteen tukeminen.

Meidän tulee panostaa teollisuuteen, joka parantaa meidän ilmastoa, yksi tällainen esimerkki on, että teemme puurakentamisesta kärkihankkeen. Se lisää työllisyyttä ja sitoo hiiltä pitkiksi ajoiksi.

Tuetaan maatalousmaan hiilensidonnan parantamista maan multavuutta parantamalla, joka parantaa kasvua. Luodaan metsänomistajille kannustinjärjestelmä, joka palkitsee hakkuiden lykkäämisestä, millä vahvistetaan hiilinieluja. Kielletään soiden lisäojitus, ja jo ojitettuja hyväkasvuisia metsiä lannoitetaan lisää. Palautetaan luonnontilaan suot, joilla ei ole kasvullista metsää sekä toteutetaan soiden suojeluohjelman.