Pohjois-Lapin maakuntakaavan legimiteettiä etsimässä

Lapin liiton hallitus kokoontui käsittelemään (30.10.2023) Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040, joka on ollut valmistelussa siitä asti, kun Lapin liiton valtuusto (onneksi) palautti asian uudelleenvalmisteltavaksi toukokuussa 2021 Jäämerenradan osalta. Vaikka valtuusto edellytti vain radan poistoa kaava-aineistoista, niin käytännössä palautuksesta seuraa se, että koko kaavakarttaa tarkastellaan uudelleen ja kaavaprosessi palaa monta askelta taaksepäin.

Prosessin aikana kaavaan voidaan tehdä useita korjauksia ja muutoksia aiempaan versioon nähden, ja siinä mahdollisesti olevia puutteita tai haittatekijöitä voidaan korjata valmistelun aikana. Tämä on nähdäkseni posiitivinen asia, etenkin kun kaava kohtasi vastustusta myös esimerkiksi 400 kV voimajohdon sekä Saariselkä-Rajajooseppi-Nellim moottorikelkkareitin yhteystarvemerkintöjen osalta.

Valmistelusta päätöksentekoon

Jo vuosia on ongelmalliseksi koettu 400 kV voimajohdon yhteystarpeen -merkintä, jossa osoitetaan yhteystarve voimajohdolle, joka toteutuessaan alkaa jo Rovaniemeltä ja päättyy kaava-alueella Utsjoelle. Yhteystarpeen poistamista on esittänyt kuulemisissa moni taho, jonka elämään tai elinkeinoon yhteystarpeen merkitseminen vaikuttaa, kuten muun muassa Saamelaiskäräjät, useat paliskunnat ja Utsjoen kunta.

Saariselkä-Rajajooseppi-Nellim väliltä moottorikelkkareitin yhteystarpeen poistamista puolestaan ovat esittäneet ainakin Metsähallitus, Paliskuntain yhdistys ja Saamelaiskäräjät. Toisin kuin voimajohdon osalta, oli hallitukselle tuodussa esityksessä reitti poistettu kaavamerkinnöistä, jota pidin positiivisena. Poistamista ovat puoltaneet sen vaikutukset eri kulttuurille, elinkeinoille ja Metsähallitus esimerkiksi totesi, ettei näe yhteydelle tarvetta nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa .

Äänestyksen kautta nähtäville – onko lakia jätetty noudattamatta?

Iloa mainitun poiston osalta ei kauaa kestänyt, koska hallitus päätti äänestyksen jälkeen kokoomuslaisen Riitta Savukosken esityksestä, että moottorikelkkareitin yhteystarve palautetaan takaisin kaavaan.

Jätin asiassa eriävän mielipiteen, koska on mahdollista, että Lapin liiton hallitus on päätöksellään laiminlyönyt Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 1 luvun 9 § ja 4 luvun 28§:n mukaiset riittävät selvitykset. Päätös lisätä reitti kaavaan vaarantaa koko kaavan legimiteetin ja jättää valitukselle perusteet, mikäli kaava tulisi sellaisenaan aluevaltuuston hyväksymäksi.

Voimajohdon osalta olen esittänyt muutoksia aiemminkin jo Lapin liiton hallituksessa, mutta kannatusta asialle ei ole ollut. Luonnollisesti myös eilen esitin, että voimajohdon yhteystarve -merkintä poistetaan kaavasta kokonaisuudessaan ja kaava-aineisto sekä liitteet päivitetään vastaamaan poistoa ennen kaavan nähtäville panoa.

Asiaa kannattivat Sari Ekorre (vas.) ja Maria-Riitta Mällinen (sd.), joten asiasta päästiin äänestämään, mutta enemmistön kanta oli, että yhteystarve pysyy toistaiseksi kaavassa ja se laitetaan nähtäville vastustuksesta huolimatta. Päätös luonnollisesti harmittaa niiden yhteisöjen ja ihmisten puolesta, jotka ovat kantansa perustelleet kuulemisissa ja selvityksissä, ja näin osoittaa, että Lapissa edelleen poliittisen eliitin ymmärtämättömyys ja vastustus jatkuu.

On myös merkille pantavaa, että Lapin liiton hallituksessa asiasta ei ole päättämässä yhtäkään Inarin eikä Utsjoen ihmistä – joita asia mitä merkittävimmin koskettaa. Edellä mainittu – yhdessä nyt tehdyn reittilinjauksen kanssa – on omiaan asettamaan koko päätöksenteon legimiteetin Pohjois-Lapin maakuntakaavan osalta kyseenalaiseksi.

Kuvituskuva
Kuvituskuvaa kaava-alueen ulkopuoliselta alueelta