Jäämeren rata osoittaa päättäjien arvot

”Ei tässä maakunnassa ole kuin yksi jumala, ja se on raha. Metsät parturoidaan, joet kahlitaan, luonnonsuojelualueet uhrataan kaivoksille… jos sille halutaan rata jäämerelle niin sehän karttaan piirretään.”

Jäämeren radan edistäminen pohjautuu maakuntaohjelmaan, niin sanottuun Lappi-sopimukseen vuosille 2018–2021. Maakuntaohjelma perustuu Lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista ja sen 6 §: ”– – maakunnan kehittämisen lähivuosien tavoitteet osoittava maakuntaohjelma.”

Oikeudellisesti kyse on siis tavoitetilasta, joka on osoitettu poliittisesti. Mitä merkittävimmissä määrin tavoitteet eivät voi olla kuitenkaan ristiriidassa perustuslaillisten oikeuksien kanssa niin, että esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksien ja perinteisten, lailla turvattujen, elinkeinojen yli voitaisiin kävellä enemmistön tahdon mukaisesti.

Jäämeren radan edistäminen osoittaakin nykyisten päättäjien arvot, kun alkuperäiskansan oikeudet törmäytetään kaavaehdotuksen tavoitteisiin. Ne ovat kylmät, niin pirun kylmät.

Miksi Jäämeren rata tulisi poistaa kaavasta?

Kaavaprosessin aikana Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja esimerkiksi Ulkoministeriö on painottanut, että Suomen ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten aseman ja oikeuksien ottamista huomioon siten, että alkuperäiskansan oikeus kehitykseen, syrjimättömyyteen, kulttuuriin sen laajassa merkityksessä toteutuu.

Saamelaiskäräjien mukaan Jäämeren rata ja linjaukset Pohjois-Lapin maakuntakaavassa heikentäisivät saamelaiskulttuuria merkittävästi. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetut Jäämeren radan linjaukset aiheuttavat koltta-alueen väestölle epävarmuutta tulevaisuutta koskien. Ratahanke vaikuttaa suoraan koltta-alueella elämisen mahdollisuuksiin. Perustuslakiin sisällytetyn saamelaiskulttuurin heikentämiskielto (PeL 17 §:n 3 mom.) estää näin ollen merkinnät Jäämeren radasta Pohjois-Lapin maakuntakaavaan.

Vaikka kaava ei ole toimeenpaneva taso ja rataa ei koskaan tulisi, kaava pitää sisällään sen ja on jo tästä syystä omiaan heikentämään alkuperäiskansojen perustuslaillisia oikeuksia ja kulttuuria sekä näkymää tulevaisuudesta.

Lisäksi paliskunnat sekä Paliskuntain yhdistys ovat todenneet, että Jäämeren radan osalta aiheutuisi poronhoidolle kohtuutonta haittaa (MRL 28.4 §), joka estäisi paliskuntien vapaan laidunnusoikeuden toteutumisen (PHL 3§). Ratalinjaukset heikentävät poronhoidon tulevaisuuskuvaa ja aiheuttaa näin epävarmuutta ihmisten sekä elinkeinon tulevaisuuden kannalta. Toteutuessaan rautatie aiheuttaisi paikallisten elinkeinon menetysten kautta merkittäviä, laaja-alaisia ja pysyviä taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia Lapissa.

#jäämerenrata #Lappi #LapinLiitto